W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KONFERENCJA „PRZESTĘPCZOŚĆ I DEMORALIZACJA NIELETNICH – JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ ?” (aktualizacja, zdjęcia)

Konferencja odbyła się 26 kwietnia 2018 r. od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół nr 14 przy ulicy Brucknera 10, policjanci z Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP przy udziale zaproszonych gości z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego, Domów Dziecka, wychowawców z Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz strażników miejskich –„zastanowią się, w jaki sposób przeciwdziałać  przestępczości i demoralizacji nieletnich, jak pomóc zagubionej w obecnej rzeczywistości młodzieży?”. Ważnym elementem konferencji, było wystąpienie Grzegorza Muchorowskiego ze Straży Miejskiej Wrocławia  pt. ‘Internet jako przestrzeń publiczna”.

Tezy wykładu:

Gwałtowny rozwój nowych technologii spowodował powstanie zupełnie odmiennych problemów związanych z prawidłowym wychowaniem dzieci i młodzieży. Przeciętny rodzic, nauczyciel lub pedagog w szkole jest w stanie zaobserwować zachowanie dziecka świadczące o niepożądanych kontaktach, przejawach agresji czy ogólnej wszelkim naruszaniu norm społecznych i w porę reagować, korygując postępowanie młodego człowieka.

Niestety mechanizm  ten  działa bez większych problemów w przepadku  tradycyjnej przestrzeni publicznej. Nie jest to miejsce gdzie najczęściej przebywają dzieci i młodzież. Coraz więcej aktywności przenoszą one do sieci Internet gdzie kontrola ze strony dorosłych jest znikoma, a co za tym  idzie nie występują tak powszechnie mechanizmy korekty postaw niepożądanych.

Sieć komputerowa:

to pewna liczba niezależnie działających komputerów, które są połączone ze sobą za pomocą kanałów komunikacyjnych pozwalających na wymianę informacji między komputerami. Kanałami komunikacyjnymi mogą być dowolne środki fizyczne umożliwiające przesyłanie informacji:

 • Sieć telefoniczna,
 • Światłowody,
 • Łącza radiowe,
 • Łącza satelitarne.

Przestrzeń publiczna:

wszelkie miejsca dostępne powszechnie, zazwyczaj nieodpłatnie, fizyczna lub niefizyczna przestrzeń, w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. To obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Prawo w Internecie:

 • NIE ISTNIEJE JEDEN SYSTEM PRAWNY DOTYCZĄCY SIECI (prawo ma charakter terytorialny i obowiązuje na terytorium państwa które je ustanowiło),
 • TREŚCI NA STRONACH INTERNETOWYCH  POWINNY BYĆ ZGODNE Z PRAWEM KRAJU, NA TERENIE KTÓREGO ZNAJDUJE SIĘ SERWER, NIE OZNACZA TO, ŻE SĄ ZGODNE  Z PRAWEM KRAJU, W KTÓRYM SĄ PRZEGLĄDANE.

Władza rodzicielska:

obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, a także do reprezentowania dziecka, jako jego przedstawiciel ustawowy. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka. Celem wychowania jest troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Dziecko powinno być posłuszne rodzicom. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Cyberprzemoc:

przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe.

Formy Cyberprzemocy:

 • nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci,
 • publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów,
 • podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

Sposoby kontroli dziecka korzystającego z Internetu:

 • Wspólnie z dzieckiem należy ustalić zasady korzystania z Internetu.
 • Najlepiej ustawić komputer w ogólnodostępnym pomieszczeniu umożliwiającym obserwowanie monitora.
 • Zapoznać się ze stronami, z których chce korzystać dziecko.
 • Sprawdzać historię odwiedzanych przez dziecko stron.
 • Wskazywać dziecku, które strony może odwiedzać.
 • Używać oprogramowania filtrującego lub blokującego, ustawić funkcje kontroli rodzicielskiej w przeglądarce.
 • Starać się towarzyszyć dziecku podczas korzystania z Internetu.
 • Rozmawiać z dziećmi o możliwych zagrożeniach.
 • Przekonywać dziecko, aby zgłaszało rodzicom fakt napotkania nieprzyjemnych, szkodliwych lub nielegalnych treści.
 • Uczyć dziecko krytycznego podejścia do informacji znalezionych w Internecie i konieczności ich weryfikacji z informacjami zawartymi w słownikach, encyklopediach, etc.

 

WF