W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA DZIAŁANIU W DZIAŁANIU – w miejscach publicznych takiej grafiki nie wolno umieszczać (czytaj dalej)

30.07.2020 r. strażnicy miejscy  interweniowali w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia z art. 141 ustawy Kodeks wykroczeń – na pojeździe umieszczone wizerunki graficzne ukazujące rozczłonkowane, zakrwawione płody ludzkie. Wszczęto czynności wyjaśniające. Finalnie sprawa trafi do Sądu.

 

 

Umieszczanie w miejscu publicznym plakatu, bądź billboardu, ogłoszenia, rysunku czy innego środka przekazu, jak choćby nośnika elektronicznego, ukazujących rozczłonkowany, zakrwawiony płód ludzki, jest czynem zabronionym jako wykroczenie z art. 141 ustawy Kodeks wykroczeń i podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Opisana treść w postaci martwego płodu ludzkiego niewątpliwie spełnia kryteria nieprzyzwoitości. Określenie „nieprzyzwoity” to określenie nieostre, podobnie jak wiele określeń używanych w Kodeksie wykroczeń (np. „nieobyczajny”, „złośliwie”). Jednak, jak się wydaje, uznanie czegoś za nieprzyzwoite zależy w większym stopniu niż w przypadku innych, występujących w Kodeksie wykroczeń, znamion nieostrych, od wrażliwości oceniającego. Określenie „nieprzyzwoity” cechuje się bowiem – w rozumieniu potocznym – mniejszym zabarwieniem negatywnym niż np. określenie „złośliwie”.

Dlatego, biorąc pod uwagę nieprzyzwoitość obrazu ukazującego martwy płód ludzki, płód rozczłonkowany, zakrwawiony, przy jednoczesnym uwzględnieniu, iż w naszym kręgu kulturowym nieakceptowalne jest ukazywanie ludzkich zwłok, Straż Miejska Wrocławia w podobnych sprawach występowała do Sądu z wnioskiem o ukaranie.

WF