W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

OD SOBOTY OBOWIĄZUJĄ NOWE OGRANICZENIA I ZAKAZY – ich nieprzestrzeganie grozi poważnymi sankcjami (czytaj dalej)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art.46 a i art.46 b pkt1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239, z późn. zm.1)

 

Cały tekst:  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

 

§27.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i 1 517), ust i nosa:

 

1)w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa wart.5ust.1pkt1lit.a ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art.3ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,

c)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,d)w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych ina targowiskach (straganach);

3)w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

3.Obowiązku określonego w ust.1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

1)pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2)dziecka do ukończenia 5. roku życia;

3)osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a)całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b)trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

4)osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust.1pkt2lit.c id, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

5)kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu odpowiednio art.4ust.1pkt8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art.2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6)kierującego statkiem, o którym mowa w ust.1 pkt 1, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art.2pkt25 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

7)kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;

8)sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

9)żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

10)osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

11)sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;

12)osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

13)jazdy konnej;14)personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;

15)uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wy-chowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej –na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem po-stanowi inaczej.

4.Obowiązku określonego w ust.1 nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

5.Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

1)konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

2)umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

3)spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej, o których mowa w §30 ust.1pkt4;

4)spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie po i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

6.W przypadku, o którym mowa w ust.3 pkt 3, jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, ana obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

wf