W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKCJA ZIMA

Straż Miejska Wrocławia codziennie sprawdza, jak realizowany jest obowiązek odśnieżania
11 lutego 2021 r. (czwartek)
👉strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę przy ulicy Przemysłowej
👉2 właścicieli nieruchomości zostało ukaranych mandatami ‼️

Obowiązki właścicieli nieruchomości:
👉 uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
👉 właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
Właściciele nieruchomości zapewniają:
👉 uprzątanie błota, lodu i śniegu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży oraz do miejsc gromadzenia odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;

Właściciele nieruchomości zapewniają:

  • uprzątanie błota, lodu i śniegu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży oraz do miejsc gromadzenia odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;
wf