W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

UWAGA – ZBLIŻA SIĘ TERMIN OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowej deratyzacji oraz występowaniem dużej populacji szczurów na terenie Wrocławia przypominamy o terminach obowiązkowej deratyzacji zgodnie z § 30 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia:
1 – 31 marca;
1 – 30 listopada;
dodatkowo 1 – 31 lipca w centrum Wrocławia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości na których zlokalizowane są: sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie wraz z terenem ogródków gastronomicznych, budynki wielolokalowe podpiwniczone, komórki i pomieszczenia gospodarcze, podwórka i wiaty śmietnikowe.

PAMIĘTAJ!

– umieszczaj odpady, a szczególnie te żywnościowe, wyłącznie w przeznaczonych do tego, zamykanych pojemnikach;
– zachowaj czystość w miejscach gromadzenia odpadów;
– dbaj o właściwą ilość pojemników i odpowiednią częstotliwość ich opróżniania;
– umieszczaj odpady kuchenne, przeterminowaną żywność w osobnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach i przekazuj uprawnionym służbom;
– zabezpiecz obiekt przed szkodnikami;
– rzetelnie wykonuj obowiązkową deratyzację.
„Zgodnie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”.

BD