W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNE PRZEJAZDY KOLEJOWE

Na przejeździe kolejowym przy ulicy Zwycięskiej strażnicy Straży Miejskiej Wrocławia prowadzą działania prewencyjne w związku z tym, iż dochodzi tam do zatrzymywania pojazdów na przejeździe kolejowym.

Przekazywane są ulotki kierującym z informacją o obowiązującym zakazie wjazdu na przejazd, o ile nie ma możliwości kontynuowania jazdy za tym przejazdem. Dodatkowo przed przejazdem ustawiona została sygnalizacja świetlna. Codzienne patrole miejskich służb, policji i Straży Ochrony Kolei, a także „pogotowie kolejowe” z lotnymi dyżurami w okolicy rogatek przynoszą oczekiwany efekt, czyli poprawiają drożność przejazdu. To tylko niektóre z działań Urzędu Miejskiego Wrocławia i kolejarzy, które poprawiają bezpieczeństwo na strzeżonych przejazdach kolejowych na terenie miasta. Warto pamiętać, iż wykroczenia popełniane przez kierujących są rejestrowane nie tylko przez Straż Miejską Wrocławia, ale i przez PKP, a nagrania z utrwalonymi dowodami przekazywane do Policji celem wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawców czynów zabronionych.

PRZYPOMINAMY!

Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżaniu przez przejazd

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza, jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona (art. 28 ust. 1 p.r.d.)

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd (art. 28 ust. 2 p.r.d.)

Ponadto:

Kierującemu pojazdem zabrania się:

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

– wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

– omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie (art. 28 § 4 p.r.d.).