W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – dzieci bez opieki

16 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.40 przy ulicy Wiejskiej we Wrocławiu patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, zauważył trzy osoby małoletnie bawiące się rozbijając szklane butelki, nieopodal grożącego zawaleniem pustostanu. Na miejscu ustalono personalia trojga dzieci z których jedno nie przekraczało sześciu lat, pozostałe w wieku ośmiu i dziewięciu. Chłopca odprowadzono do miejsca zamieszkania, pozostawiając go za pokwitowaniem pod opieką matki. Nawiązano kontakt telefoniczny z rodzicami pozostałej dwójki dzieci, na miejsce wzywając matkę. Po kilkudziesięciu minutach, na miejscu pojawiła się matka dwojga dzieci, z uwagi na to, że jedno z nich nie przekroczyło siódmego roku życia kobieta została pouczona z artykułu 106 Kodeksu Wykroczeń. Dzieci za pokwitowaniem przekazano pod opiekę matce, która odprowadziła je do miejsca zamieszkania.

Art. 106. Kodeksu Wykroczeń

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.
wf