KONKURS - ostatni dzień!

Z okazji II edycji pikniku „Wrocławianie i 4 łapy na polanie” Straż Miejska Wrocławia ogłasza konkurs plastyczno-edukacyjny pod hasłem „PIES W MIEŚCIE”.

Celem konkursu jest propagowanie podnoszenia świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, wypełniania obowiązków ciążących na właścicielach czworonogów oraz ochrony środowiska.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, a jego tematem jest wykonanie rysunku lub szkicu psa w życiu miasta. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Dokładne informacje na temat konkursu dostępne są w poniższym regulaminie. Prace należy nadsyłać do dnia 3 kwietnia 2017 r. w formie listownej na adres: Straż Miejska Wrocław, ul. Gwarna 5/7, 50-033 Wrocław lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres z dopiskiem KONKURS „PIES W MIEŚCIE”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-EDUKACYJNEGO

„PIES W MIEŚCIE”

§ 1

Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie podnoszenia świadomości mieszkańców Wrocławia w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami, obowiązków ciążących na właścicielach czworonogów oraz ochrony środowiska.

§2

Uczestnicy

Uczestnicy konkursu to uczniowie szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, klas I – III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie
do 3 kwietnia 2017 r. prac związanych z tematem konkursu oraz dołączenie odpowiedzi na 3 pytania związane z opieką nad psem. Prace konkursowe należy przesyłać drogą pocztową na adres: Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław lub dostarczyć pod wskazany adres osobiście. Decyduje data rzeczywistego wpływu do Straży Miejskiej Wrocławia. Prace, które wpłyną po terminie nie biorą udziału w konkursie.

§3

Prace konkursowe

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie rysunku lub szkicu psa oraz dołączenie odpowiedzi na 3 pytania zawarte w pkt II. Prace o tematyce „PIES W MIESCIE” mogą przedstawiać zabawne pozy zwierzęcia, spacery z nim czy też życie codzienne (dowolność).

I Do każdej pracy powinna być dołączona informacja zawierająca następujące dane:

 • imię i nazwisko autora, adres i nr szkoły oraz klasę
 • imię i nazwisko rodzica, opiekuna i numer telefonu

II Dodatkowo należy dołączyć odpowiedzi na 3 pytania, udzielone w formie pisemnej i podpisane:

 1. Jakie są obowiązkowe szczepienia psów?
 2. Czy pies we Wrocławiu musi być obowiązkowo zawsze wyprowadzany na smyczy
  i czy są od tego wyjątki ?
 3. Czy sprzątanie po psie jest obowiązkowe?

§4

Komisja oceniająca

Nadesłane na konkurs prace oceni komisja pod przewodnictwem Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia

§5

Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

 1. 1.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia w dniu 13 kwietnia 2017 roku.
 2. 2.Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie związanych z konkursem tj. informacji o zajętym w konkursie miejscu, podanie jej nazwy, imienia i nazwiska ucznia, który stworzył pracę. Dane te zostaną umieszczone na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia oraz w prasie.
 3. 3.Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.
 4. 4.Nagrody zostaną wręczone podczas II edycji pikniku „Wrocławianie i 4 łapy na polanie”, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r. O warunkach wręczenia nagród zwycięzcy dowiedzą się z informacji przekazanej telefonicznie oraz umieszczonej na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia.
 5. 5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na reprodukowanie oryginału nadesłanej pracy na potrzeby wystaw organizowanych przez Straż Miejską Wrocławia oraz umieszczenia jej w katalogu, w prasie, bez osobnego wynagrodzenia.

§ 6

Lista nagrodzonych laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Straży Miejskiej Wrocławia http://www.strazmiejska.wroclaw.pl/ w dniu 13 kwietnia 2017 roku.

§ 7

Kryteria oceny prac

Komisja oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem konkursowym,
 • wartość artystyczna,
 • estetyka pracy,
 • wartość merytoryczna odpowiedzi na 3 pytania konkursowe.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy