Uwaga ruszył sezon grillowy

Biwakowanie we Wrocławiu: palenie ognisk, grillowanie, alkohol -  Poradnik dla każdego.

Nie ma jednoznacznych przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania ale wcale nie oznacza to, że można grillować wszędzie.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
 • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

Art. 82. Kodeksu wykroczeń /wyjątki/

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

 1. niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Uwaga:

 • opałem do palenia ognisk/grilla powinno być: drewno, podpałka, itd.;
 • nie wolno palić śmieciami lub odpadami (także zielonymi) - zgodnie z zapisami art. 191 Ustawy o odpadach, za ich spalanie poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych;
 • jeśli rozpalamy ognisko/grill na cudzym terenie, konieczna jest zgoda właściciela nieruchomości;
 • nie wolno dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia! Przy rozpalonym ognisku/grillu zawsze musi czuwać osoba dorosła/pełnoletnia; a po zakończeniu grillowania ogień trzeba skutecznie zagasić;
 1. Zarządcy nieruchomościami  w swoich regulaminach mogą wprowadzić zakazy pewnych zachowań, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców, w tym zakaz grillowania na zarządzanym przez nich terenie. Egzekwowanie takich zakazów leży w gestii tychże zarządców i tam też należy się udać, by uzyskać informację, czy grillowanie jest dozwolone na terenach osiedli czy innych wspólnot.
 2. Parki zarządcy tych miejsc mogą w regulaminach zabraniać rozpalania ognisk lub grillowania. link: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/4804/akt.pdf
 3. Posesje prywatne, balkony: należy pamiętać aby to co robimy na swojej posesji, nie było nadmiernie uciążliwe dla tych, którzy żyją obok nas. Obowiązuje bowiem prawny nakaz, zapisany w art. 144 kodeksu cywilnego powstrzymywania się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Zakaz naruszania cudzej własności obejmuje nie tylko bezpośrednią ingerencję, taką jak wtargnięcie na cudzą nieruchomość czy tzw. przygrodzenie części działki sąsiada, ale też immisje (hałasy, przykre zapachy, dym). Chodzi o sytuacje, gdy właściciel działa na swym gruncie, ale negatywne tego skutki odczuwają sąsiedzi.
 4. We Wrocławiu możemy „legalnie” rozpalić ognisko w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach znajdujących się miejskich lasach. Są to otoczone kamieniami paleniska, przy których najczęściej znajdują się ławki i stoliki - znajdziemy je w Lesie Rędzińskim, Lesie Osobowickim , Lesie Sołtysowickim oraz przy kąpielisku przy ul. Królewieckiej.
 5. Dodatkowe obowiązki przy grillowaniu: zawsze trzeba pamiętać, że nie wolno zanieczyszczać miejsc publicznych (czyli nie zostawiamy po sobie śmieci, nie wysypujemy zawartości po grillu na ziemię itp.), nie wolno niszczyć roślinności (czyli nie biwakujemy na rabacie kwiatowej w parku, nie łamiemy gałęzi z drzew itp.), zapewniamy opiekę nad dziećmi (uwaga na poparzenia i ewentualną bliskość rzeki itp.), zapewniamy pełny nadzór i opiekę nad naszym psem (pamiętajmy, że nasze zwierzę może być dla innych niebezpieczne lub uciążliwe – mamy obowiązek sprzątać także po nim…)
 6. Nie spożywamy alkoholu w miejscach zabronionych (proszę zapoznać się z obowiązującymi przepisami: link http://www.smwroclaw.pl/index.php/ct-menu-item-60/988-zakaz-spozywania-alkoholu

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy