Zakaz spożywania alkoholu

Straż Miejska Wrocławia przypomina, że zgodnie z art. 14. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. (z póź. zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

   1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

   2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;

   3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

   4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, po-dawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

   6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowe-go jednostek wojskowych.

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.Na podstawie ww. delegacji ustawowej Rada Miejska Wrocławia wprowadziła zakaz spożywania alkoholu w niektórych miejscach publicznych.

 

 

UCHWAŁA NR XL/935/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/241/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania we Wrocławiu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta

UCHWAŁA NR XXXVI/497/97 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 marca 1997 roku
w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Wrocławia


Osoba, która będzie spożywała alkohol w miejscu zabronionym może zostać ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł .

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting


 

 

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy