Uprawnienia Strażników z Patrolu Ekologicznego

Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska posiadają Upoważnienia Prezydenta Wrocławia do przeprowadzania kontroli na podstawie art. 379 prawa ochrony środowiska.

  •            (Podstawa prawna upoważnienia)

art. 379 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i

Art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

 

  • Wybrane podstawy prawne:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z późn. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Art. 9u.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238).

ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów

           podlega karze aresztu albo grzywny (mandat do 500zł.)

         Z TEGO ARTYKUŁU STRAŻNICY NAKŁADAJĄ MANDATY

            Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w  

           spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

 

           Art. 31. 1. Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, w drodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

2. Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami dla terenów zamkniętych wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

3. Organem właściwym do wydania zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami jest organ właściwy ze względu na miejsce spalania odpadów.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami zawiera:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami;

2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;

3) oznaczenie miejsca spalania odpadów;

4) szczegółowy opis stosowanej metody spalania odpadów;

5) proponowany czas obowiązywania decyzji.

5. W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

6. W zezwoleniu na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa się:

1) rodzaj odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami i urządzeniami, w tym podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów – w przypadku, o którym mowa w ust. 5;2) ilość odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu w okresie roku;

3) miejsce spalania odpadów;

4) warunki spalania odpadów danego rodzaju poza instalacjami i urządzeniami;

5) czas obowiązywania zezwolenia.

7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

akty prawa miejscowego – np. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

 

KODEKS KARNY

Art. 225.

§1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy