Obowiązki

art. 27 ustawy o strażach gminnych (miejskich)

Do obowiązków strażnika należy:

  1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
  2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
  3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
  4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,                                
  6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy