Jak pozbyć się porzuconego pojazdu

Oczyść swoje osiedle z porzuconych pojazdów - PROCEDURY

I.          Procedury stosowane w przypadku usuwania pojazdów na podstawie Prawa o ruchu drogowym

Art. 50a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

  • Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych (jezdnia, chodnik, pobocze), w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; czyli z takich miejsc strażnicy usuwają „wraki".
  • Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc na numer 986 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Właściciele lub zarządcy obszarów, terenów (place, podwórka) które nie są drogami publicznymi, strefami ruchu lub strefami zamieszkania odpowiadają za „wraki" tam pozostawione.

II.         Procedury stosowane w przypadku usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji z terenu należącego do gminy Wrocław w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm. )

1. Zgłoszenie do Straży Miejskiej Wrocławia, która ustali właściciela pojazdu oraz wezwie do usunięcia pojazdu. Zgłoszenie musi zawierać numer rejestracyjny, markę oraz lokalizację porzuconego pojazdu.

III.        Procedury stosowane w przypadku usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji z terenu nienależącego do gminy Wrocław (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie) w trybie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm. )

1. Zarządca nieruchomości na podstawie art. 80 c Ustawy o Prawo o ruchu drogowym uprawniony jest do występowania do Centralnej Ewidencji Pojazdów z wnioskiem o przekazanie informacji na temat właściciela. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Kierowców, pod adresem:

http://www.cepik.gov.pl/dla-obywateli/wniosek-o-dostep-do-cepik#/tabs-2

http://www.cepik.gov.pl/dla-obywateli/wniosek-o-dostep-do-cepik#/tabs-1

Wniosek można złożyć przez internet oraz pocztą.

2. Po uzyskaniu danych właściciela porzuconego pojazdu niezbędne jest powiadomienie go o stanie, w jakim znajduje się pojazd oraz konieczności jego usunięcia, przy czym należy mieć na uwadze fakt, że osoba figurująca w CEP mogła wcześniej zbyć pojazd, nie informując – wbrew obowiązkowi – właściwego starosty o sprzedaży, stąd konieczne jest postawienie pytania wskazanemu właścicielowi, czy własność nie została przeniesiona na inną osobę.

W razie pozostawienia wystosowanego pisma bez odpowiedzi, przy jednoczesnym nieusunięciu pojazdu, zarządca terenu, na którym znajduje się nieużytkowany pojazd, może wystąpić o opinię do rzeczoznawcy samochodowego (opinia jest płatna), a w razie uzyskania potwierdzenia, iż pojazd zakwalifikowany jest jako odpad, kolejnym krokiem jest zwrócenie się do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej nakazującej właścicielowi odpadu (pojazdu) usunięcie go – w trybie przepisów ustawy o odpadach - z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania. Do wniosku kierowanego do WŚiR dołączyć trzeba kopię informacji z CEP odnośnie danych właściciela oraz kopię opinii rzeczoznawcy, która stanowić bęzie podstawę do podjęcia działań w sprawie.

Ostatecznie, w oparciu o uzyskaną decyzję administracyjną, dopuszczalne będzie wszczęcie procedury przekazania pojazdu do przedsiębiorcy zajmującego się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów1.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego http://bip.umwd.dolnyslask.pl/plik.php?id=53193

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy