Artykuły

Przetarg na dostawę samochodów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO NA
“Dostawę samochodów osobowych na potrzeby

Straży Miejskiej Wrocławia “


1) Zamawiający:
Straż Miejska Wrocławia 50-001 Wrocław , ul. Gwarna 5/7 tel. ( 071) 3471635 fax ( 071 ) 347163, godziny urzędowania : od poniedziałku do
piątku w godz. 7:00 – 15:00
2) Określenie trybu zamówienia - przetarg nieograniczony
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.strazmiejska.wroclaw.pl
4) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego 7 sztuk radiowozów, fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2012, wg
następującego opisu:
Wygląd zewnętrzny:
barwa nadwozia i oznakowanie – zgodne z § 32b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Dodatkowo w tylnej części boków
pojazdów, symetrycznie po obu jego stronach umieszczony nr telefonu, a z tyłu pojazdu numer operacyjny. (w/w rozporządzenie zostało zmienione
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r, poz 525)
Dodatkowe wyposażenie:
zainstalowane na stałe urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, świetlno-dźwiękowe z możliwością nadawania komunikatów słownych, instalacja
elektryczna i antenowa do radiostacji MOTOROLA MTM 700 (bez radiostacji). Instalacje znajdujące się w samochodzie muszą zapewniać
prawidłową pracę dodatkowo montowanych urządzeń, ścianka grodziowa za przednimi fotelami powyżej oparć z materiału przeźroczystego
dopuszczonego do stosowania w pojazdach samochodowych, uchwyt do mocowania kajdanek w drugim rzędzie siedzeń dla środkowego miejsca,
pokrowiec na tylne siedzenia z materiału łatwo zmywalnego, komplet (4szt.) opon zimowych wraz ze stalowymi obręczami, koło zapasowe
pełnowymiarowe na stalowej obręczy.
Typ samochodu:
osobowy, nadwozie dwubryłowe typu kombivan, 5 drzwiowy – drzwi boczne tylne z lewej i prawej strony przesuwne, drzwi tylne dwuskrzydłowe
(wszystkie drzwi oszklone ) kabina 5 miejscowa,
Wymagania:
silnik benzynowy, moc zespołu napędowego powyżej 100 KM, średnia emisja CO2 (g/km) nie więcej niż 180, norma ekologiczna – EURO 5
Bezpieczeństwo:
minimum poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, minimum ABS,
Minimalne wyposażenie:
elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich, klimatyzacja, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, immobilizer, wspomaganie kierownicy, radio
CD, auto alarm
Gwarancja:
Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na cały samochód na minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. Gwarancja będzie liczona od daty
podpisania protokołu odbioru. Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny na dostarczone pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym w
promieniu do 25 km od siedziby zamawiającego
Dostarczone samochody muszą spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z
2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) i określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pózn. zm.).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Termin wykonania zamówienia : 27.12.2012 r.
8) Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 uPzp ,
dotyczące : 1/ posiadania uprawnień do
wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2/ posiadania wiedzy i doświadczenia;
3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej .
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w powyższych zakresach.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24 ust.1 uPzp. Ocena spełniania
warunków udział w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz
oświadczenia, wg formuły spełnia/nie spełnia.
9) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10) Kryteria oceny oferty i ich znaczenie :
cena - 80 %
emisja CO2 - 10 %
zużycie energii w cyklu miejskim - 10%
11) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 32 w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 30.10.2012 r. do godz. 9:00
12) Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
13) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
14) Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
16) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Download Free Joomla Templates by vonfio.de