W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SKARGI

Sposoby zgłaszania skarg

Sposoby zgłaszania skarg

Każdemu obywatelowi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano prawo do powszechnego składania skargi (art. 63 Konstytucji RP). Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego – dalej kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skargi, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres (w tym kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) wnoszącego. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

O tym, czy pismo jest skargą decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa). Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 ww. rozporządzenia).

W przypadku zgłoszeń telefonicznych informuje się obywateli o sposobie złożenia skargi.

Skargi można zgłaszać osobiście

w Komendzie Straży Miejskiej Wrocławia  ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

w godz.: pn, wt, czw, pt: 7:00 – 15:00; śr: 7:00 – 17:00

 

Skargi pisemne można kierować na adres:

Straż Miejska Wrocławia ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

 

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną: skargi@strazmiejska.wroclaw.pl

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kodeksu karnego).

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w trybie RODO w Staży Miejskiej Wrocławia

skargi

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w iod@strazmiejska.wroclaw.pl,

nr tel. 71 370 02 50, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj: w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Straży Miejskiej. Gromadzenie danych osobowych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

ODBIORCY DANYCH

 

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych użytkowanych w straży.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)       do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

b)       jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)       do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
PROFILOWANE Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).