W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ODHOLOWANIE POJAZDU

ODHOLOWANIE POJAZDU

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania należy się upewnić, czy nie został odholowany na parking strzeżony w oparciu o art. 50a lub 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.). Strażnik gminny wydaje dyspozycję usunięcia:

  1. W oparciu o art. 130a ust. 1 p.r.d., gdy stwierdzi:
  • pozostawienie pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  • pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2
  • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

Powyższe przypadki kwalifikują pojazd do obligatoryjnego usunięcia.

  1. W oparciu o art. 50a ust. 1 p.r.d., gdy stwierdzi:

– że pojazd pozostawiono bez tablic rejestracyjnych lub pojazd znajduje się w takim stanie, że jego wygląd wskazuje, iż nie jest używany

Celem ustalenia, czy nie została wydana dyspozycja usunięcia pojazdu, należy się skontaktować z:

  • Oddziałem Centrum Kierowania i Monitoringu, nr telefonu 986 (całodobowo)
  • każdym Komisariatem Policji

Przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z pojazdami usuniętymi w trybie art. 130a p.r.d. odbywa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny w Punkcie Obsługi Interesanta Straży Miejskiej Wrocławia (Budynek C) przy ul. Na Grobli 14 -16.

Osoba stawiająca się po zezwolenie na odbiór pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 p.r.d. obowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

W sytuacji, gdy dowód rejestracyjny został pozostawiony w pojeździe, niezbędne jest ustalenie (możliwe również telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikiem Referatu Wykroczeń), na który parking usunięty został pojazd, a następnie – po uprzednim poinformowaniu obsługi parkingu – zabranie z pojazdu dowodu rejestracyjnego.

Taki tryb wydawania zezwolenia określony został w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

UWAGA!

Wydanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 50a ww. ustawy (pojazd bez tablic lub taki, którego wygląd wskazuje, że nie jest użytkowany) następuje po uzgodnieniu warunków (czasu i miejsca) z firmą usuwającą pojazdy – nr tel. 71 328 19 84