W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TEMATY ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat wspiera wrocławskie placówki oświatowe w prowadzeniu działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne należą do priorytetowych zadań realizowanych przez Straż Miejską. Pomoc dzieciom w drodze do szkoły, jak również kontrole otoczenia placówek, to działania stałe naszych strażników. Współdziałamy z gronem pedagogicznym, z organizacjami społecznymi prowadzącymi świetlice środowiskowe. Strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno – prewencyjne oraz zajęcia tematyczne, przed feriami zimowymi przypominają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, jesienią mówią o zagrożeniach związanych z wypalaniem traw, latem przygotowują dzieci do bezpiecznego spędzenia wakacji

Celem prowadzonych prelekcji jest:

 • Przewidywanie zagrożeń.
 • Uświadomienie o zagrożeniach występujących zarówno w szkole jak i poza nią.
 • Unikanie zagrożeń.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
 • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół.
 • Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, które budzą powszechny sprzeciw
  i poczucie zagrożenia.

Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku słuchaczy, odbywają się one w następujących blokach tematycznych:

 • Bezpieczna droga do szkoły.
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Bezpieczny rowerzysta (przygotowanie do karty rowerowej).
 • Bezpieczne wakacje / Bezpiecznie nad wodą / Bezpieczny turysta.
 • Bezpieczne ferie zimowe.
 • Bezpieczna szkoła i dom – (bezpieczne zachowania).
 • Uwaga groźny  pies.
 • Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych).
 • Eko Strażnik (segregacja odpadów, czyste powietrze, spalanie odpadów).
 • MiniRatownik (udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej)
 • Cyberprzemoc – Zagrożenia w sieci (internet, telefon komórkowy).
 • Bądź świadomy – odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia.
 • Stop przemocy – Agresja rówieśnicza (sprawcy i ich ofiary).
 • Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol, dopalacze).
 •  Straż Miejska we Wrocławiu – rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień, zadań i obowiązków na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w gminie.
 • Historia Miasta Wrocławia / Szlakiem Wrocławskich Krasnali.

Zajęcia w szkołach prowadzą strażnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Każdego roku staramy się aktualizować tematy, dostosowując je do potrzeb szkół, w których prowadzimy zajęcia. Dodatkowo w ramach zadań prowadzimy szereg konkursów i festynów. Stale uczestniczymy w pogadankach, zespołach wychowawczych oraz spotkaniach z rodzicami, co pozwala nam wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom
i problemom dzisiejszej młodzieży.

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat prowadzi również zajęcia profilaktyczno – prewencyjne dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, które realizowane są cyklicznie bądź na na prośbę placówek oświatowych, domów kultury, klubów seniora, rad osiedli i innych instytucji samorządowych.

 • Bezpieczny Senior.
 • Eko Senior.
 • Historia Miasta Wrocławia.
 • Władza rodzicielska – Odpowiedzialność karna nieletnich.
 • Cyberprzemoc – Prawo w sieci.
 • Czyste powietrze / Spalanie odpadów.

Placówka chcąca zgłosić potrzebę przeprowadzenia zajęć edukacyjnych powinna zwrócić się drogą pisemną do
Straży Miejskiej Wrocławia
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
bądź e-mail: straz@strazmiejska.wroclaw.pl, podając osobę do kontaktu.