W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie przy ulicy Pilczyckiej (zdjęcia)

W dniu 07 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska Wrocławiu, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, dotyczącymi porządku publicznego, przeprowadził kontrolę nieruchomości przy ulicy Pilczyckiej, na której znajduje się warsztat samochodowy. Podczas kontroli zabezpieczono materiał dowodowy na potrzeby postępowania w postaci prób materiału (popiół) pobranego z pieca, oraz deklarowanego opału w związku  z możliwością popełnienia wykroczenia (spalanie odpadów) z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Próby opału i z wnętrza komory pieca przekazano do laboratorium Politechniki Wrocławskiej celem przeprowadzenia badań. Na terenie tej samej nieruchomości stwierdzono w kontenerze na odpady komunalne – zmieszane odpady pochodzące z działalności gospodarczej – w tym zawierające frakcje odpadów niebezpiecznych w postaci przepracowanych płynów eksploatacyjnych pojazdów jak np. zużytego oleju silnikowegoa także elementy części samochodowych jak np. filtry paliwowe i olejowe. Za ten czyn sprawcę ukarano mandatem w wysokości 500 złotych w związku z art. 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z naruszeniem warunków określonych w § 15 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Wrocławia nr XXXVIII/576/16  w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Wrocławia.

Podczas oględzin terenu stwierdzono również magazynowanie odpadów niebezpiecznych po przepracowanych olejach odpadowych w sposób nieuwzględniający ich właściwości fizycznych i chemicznych narażając je na wyciek do gruntu, opady atmosferyczne, nie zabezpieczając ich od ładunków elektrostatycznych w bezpośrednim położeniu przy materiałach łatwopalnych – czym stwierdzono popełnienie wykroczenia z art. 174 Ustawy o Odpadach w związku z naruszeniem wymagań określonych Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Na sprawcę za ten czyn zabroniony nałożono mandat karny kredytowany w wysokości 500 złotych.

wf